RESEARCH FIELDS

Research performed includes Medicinal Chemistry, Pharmaceutical Analysis, Pharmacology, Pharmacognosy and Chemistry of Natural Products, Pharmaceutical Technology, Biopharmaceutics and Clinical Pharmacy. 

A general description is provided below:

Medicinal Chemistry 

Design and synthesis of bioactive compounds: Marakos, Pouli, Tsotinis, Kourounakis, Zoidis, Kostakis, Papanastasiou, Lougiakis, Kolocouris 

Computational drug design, computational organic chemistry, biophysics: Mikros, Kolocouris, Myrianthopoulos, Lambrinidis

Pharmaceutical Analysis

Αnalysis of drugs, and bioactive compounds in pharmaceutics and biological fluids: Panderi, Mikros Dotsikas, Loukas

NMR spectroscopy, metabolomics: Mikros, Benaki

Mass Spectrometry, omics: Panderi, Loukas, Dotsikas

Pharmacology 

Pharmacology. Molecular, Systems and Translational Pharmacology: Papapetropoulos.

Pharmacology: Andreadou.

Skin Pharmacology: Rallis

Pharmacogenetics, pharmacogenomics: Drakoulis

Pharmacognosy and Chemistry of Natural Products

Skaltsounis, Roussis, Skaltsa, Chinou, Mitakou, Magiatis, Alligianis, Ioannou, Tzakou, Fokialakis, Halabalaki, Couladis, Stathopoulos, Kalpoutzakis, Gkraikou, Meliou, Abatis

Pharmaceutical Technology

Demetzos, Pippa Vlachou, Dallas, Rekkas, Rallis

Biopharmaceutics and Clinical Pharmacy

Reppas, Vertzoni, Valsami, Kiroudi, Dokoumetzidis, Karalis, Symilidou, Drakoulis

 

More information on research is available in each researcher's website: